Skip to the content

Privacy Policy / Cookies

Privacy statement Credentify

 Credentify verstrekt rapportages met betrekking tot de volgende drie segmenten:

  • Verhaalsrapportages
  • Kredietrapportages
  • Pre-employement screening

Verhaal / Krediet

Credentify verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden, zoals het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke bepalingen.

Hierbij kunt u denken aan; het ondersteunen van organisaties – die blootstaan aan kredietrisico’s – in het nemen van beslissingen over het selecteren van potentiële opdrachtgevers, het al dan niet of onder bepaalde voorwaarden aangaan dan wel continueren dan wel beëindigen van handelstransacties, het bepalen van vorderings-, innings- en verhaalsmogelijkheden en het verzamelen en verwerken van gegevens over natuurlijke personen ten behoeve van het samenstellen van kredietmanagementrapportages, waaronder rapportages betreffende betalingsmogelijkheden, acceptatie, vorderings-, innings- en verhaalsinformatie, in het kader van kredietverlening en kredietinning

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet gedeeld met derden, behoudens opdrachtgever.

Credentify zal de verzamelde en gerapporteerde informatie niet opslaan maar verwijderen na het verzenden van de rapportage aan de opdrachtgever.

 Pre Employement:

De screening van personen vind uitsluitend plaats na een schriftelijke machtiging van de kandidaat.

  • De resultaten van de screening worden uitsluitend gedeeld met de opdrachtgever. Zij wordt niet met derden gedeeld en/of gebruikt voor commerciële doeleinden.
  • Rapportages worden na delen met de opdrachtgever verwijderd uit het systeem.
  • Onderzoek zal uitsluitend plaatsvinden in openbare bronnen en middels verificatie bij voormalig werkgevers.
  • Indien bepaalde werkgevers niet benaderd mogen worden, dient kandidaat dit vooraf te melden

 Inzage

Iedereen van wie Credentify persoonsgegevens verwerkt wordt hiervan op de hoogte gesteld, tenzij dit onmogelijk is dan wel een onevenredige inspanning vergt. Ook hebt u het recht om inzage te vragen in de gegevens die wij van u hebben. U kunt een dergelijk verzoek schriftelijk richten tot Credentify, Waldorpstraat 17, 2521 CA ‘s-Gravenhage of per e-mail: info@credentify.nl.

Bij uw verzoek dient u een kopie van een legitimatiebewijs bij te sluiten om te kunnen garanderen dat de gegevens naar de juiste persoon worden gezonden. U krijgt binnen vier weken een overzicht van uw gegevens. Wij zullen het de door u meegezonden legitimatiebewijs  na beoordeling direct vernietigen.

Beveiligingsmaatregelen

Credentify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor de personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Meldplicht Datalekken

De AVG regelt een meldplicht voor datalekken. Dit houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken – zoals Credentify– datalekken moeten melden aan de AP.

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (vernietiging of op andere wijze verloren gaan, aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking) en dient binnen 72 uur te worden gemeld als deze leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Indien een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft c.q. zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de persoon van wie de persoonsgegevens zijn gelekt en er geen zwaarwegende redenen zijn om de melding achterwege te laten, dient een datalek ook aan de betreffende persoon te worden gemeld.

Indien u melding wilt maken van een datalek kunt u dit doen door te mailen naar info@credentify.nl onder vermelding van "datalek".

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het verwerken van persoonsgegevens door Credentify dan kunt u deze richten aan :

Credentify Nederland, Waldorpstraat 17, 2521 CA 's-Gravenhage.

 

Cookies: 

Deze cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 februari 2020 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1 Introductie

Onze website, https://www.credentify.nl (hierna: “de website”) maakt gebruik van cookies.

2 Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen.De daarin opgeslagen informatie kan bij en volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

3 Toestemming

Wij gebruiken de volgende type cookies:

- functionele cookies; hiermee kunnen wij de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

- Marketing cookies

Op deze website gebruiken wij geen advertentiecookies.

4: Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan horen wij graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen naar info@credentify.nl.

5: In- en uitschakelen en verwijdering van cookies

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

 

Credentify Nederland

Louis Couperusplein 2
2514 HP 
Den Haag

Tel. +31(0)70-4300355

Email. info@credentify.nl